wr贸膰 do g贸ry
facebook

Czym jest wsp蟪czynnik przewodnictwa cieplnego?

Wybieraj筩 rodzaj ocieplenia poddasza, nie spos骲 omin规 informacj o wsp蟪czynniku przewodno渃i cieplnej. Czym jest lambda wyra縜na greck liter "λ" i co powiniene o niej wiedzie, by m筪rze wybra materia izolacyjny?


Lambda (λ), czyli wsp蟪czynnik przewodnictwa cieplnego, to jeden z podstawowych parametr體 mierzonych w laboratoriach badaj筩ych wyroby izolacyjne. Jak sama jego nazwa wskazuje, okre渓a on termoizolacyjno滄 badanego materia硊, czyli m體i o zdolno渃i substancji do przewodzenia ciep砤. Ka縟emu, kto planuje ocieplenie poddasza, zale縴 na ograniczeniu utraty ciep砤, dlatego podczas poszukiwa najlepszej metody na docieplanie poddaszy warto pami阾a, 縠 im ni縮za warto滄 lambdy, tym lepsza izolacyjno滄 cieplna.

Odk筪 Polska nale縴 do Unii Europejskiej, parametry termoizolacyjno渃i wyrob體 izoluj筩ych mierzone s w naszym kraju tak samo, jak w pozosta硑ch krajach UE. Oznacza to, 縠 wystarczy raz zapami阾a, 縠 materia z ni縮z lambd lepiej zabezpiecza przed utrat ciep砤, by m骳 samodzielnie oceni w砤渃iwo渃i wyrob體 izolacyjnych dost阷nych w niemal ca砮j Europie.

Warto渃i wsp蟪czynnika λ podawane s w jednostce W.m-1.K-1 (wat na metr kelwin). Poniewa lambda cechuje materia, a nie produkt, warto滄 tego parametru jest sta砤 dla materia丑w termoizolacyjnych bez wzgl阣u na grubo滄 ich warstwy.

Szukaj筩 optymalnej metody ocieplania poddaszy, powinni渕y postawi na materia o niskim wsp蟪czynniku przewodno渃i cieplnej, tak by jak najlepiej zabezpieczy budynek przed powstawianiem tzw. mostk體 termicznych i utrat ciep砤. W渞骴 dost阷nych materia丑w izoluj筩ych, doskona砮 w砤渃iwo渃i w tym zakresie posiada bardzo szczelna, a zarazem paroprzepuszczalna pianka poliuretanowa, kt髍ej wsp蟪czynnik przewodnictwa cieplnego to λ to 0,019-0,023W/(m2K).

Materia ten cechuje si tak縠 wyj箃kow przyczepno渃i do pod硂縴 budowlanych, a dzi阫i doskona砮mu przyleganiu do ocieplanej powierzchni, nie dopuszcza do powstawania szczelin pomi阣zy izolacj a przegrod. Pianka poliuretanowa si nie starzeje, co oznacza jej wysok stabilno滄 i zachowanie w砤渃iwo渃i cieplnych przez ca硑 okres u縴tkowania obiektu.

Znajomo滄 tak podstawowego parametru, jakim jest wsp蟪czynnik przewodzenia ciep砤, pomo縠 nam 渨iadomie wybra najlepsz izolacj dla swojego domu, mieszkania, czy budynku u縴tkowego. Podsumowuj筩, warto zapami阾a, 縠 im ni縮za lambda, tym lepsza izolacja, a materia砮m izolacyjnym, kt髍y posiada niskie przewodnictwo cieplne i nigdy nas nie zawiedzie, jest sprawdzona na europejskim rynku budowlanym pianka poliuretanowa.